You are here

Oklahoma ZIP Code List

Đây là danh sách các Mã ZIP trong Oklahoma. Mã zip 5, tiểu bang, quận và thành phố được hiển thị trong danh sách. Bạn có thể nhấp vào tiêu đề để xem thông tin chi tiết.

Oklahoma có tổng số 953,476 Mã ZIP, và hai chữ số đầu tiên nằm trong khoảng từ 73-74. Không phải tất cả các số có năm chữ số trong phạm vi đều được gán là Mã ZIP, nói cách khác, có một số số không được gán.

BangQuậnThành PhốMã Bưu
OKMcCurtain CountyCOVE71937
OKLe Flore CountyMENA71953
OKCaddo CountyALBERT73001
OKGrady CountyALEX73002
OKLogan CountyEDMOND73003
OKGrady CountyAMBER73004
OKCaddo CountyANADARKO73005
OKCaddo CountyAPACHE73006
OKLogan CountyARCADIA73007
OKOklahoma CountyBETHANY73008
OKCaddo CountyBINGER73009
OKGrady CountyBLANCHARD73010
OKGarvin CountyBRADLEY73011
OKLogan CountyEDMOND73012
OKOklahoma CountyEDMOND73013
OKCanadian CountyCALUMET73014
OKCaddo CountyCARNEGIE73015
OKKingfisher CountyCASHION73016
OKCaddo CountyCEMENT73017
OKGrady CountyCHICKASHA73018
OKCleveland CountyNORMAN73019
OKCleveland CountyCHOCTAW73020
OKCaddo CountyCOLONY73021
OKCanadian CountyCONCHO73022
OKGrady CountyCHICKASHA73023
OKWashita CountyCORN73024
OKLogan CountyEDMOND73025
OKCleveland CountyNORMAN73026
OKLogan CountyCOYLE73027
OKKingfisher CountyCRESCENT73028
OKCaddo CountyCYRIL73029
OKGarvin CountyDAVIS73030
OKMcClain CountyDIBBLE73031
OKMurray CountyDOUGHERTY73032
OKCaddo CountyEAKLY73033
OKLogan CountyEDMOND73034
OKCanadian CountyEL RENO73036
OKCaddo CountyFORT COBB73038
OKMurray CountyDAVIS73039
OKAdair CountyGEARY73040
OKKiowa CountyGOTEBO73041
OKCaddo CountyGRACEMONT73042
OKBlaine CountyGREENFIELD73043
OKLogan CountyGUTHRIE73044
OKLincoln CountyHARRAH73045
OKCaddo CountyBRIDGEPORT73047
OKBlaine CountyHYDRO73048
OKOklahoma CountyJONES73049
OKLogan CountyLANGSTON73050
OKCleveland CountyLEXINGTON73051
OKGarvin CountyLINDSAY73052
OKCaddo CountyLOOKEBA73053
OKLincoln CountyLUTHER73054
OKAdair CountyMARLOW73055
OKGarfield CountyMARSHALL73056
OKGarvin CountyMAYSVILLE73057
OKLogan CountyMERIDIAN73058
OKCaddo CountyMINCO73059
OKNoble CountyMORRISON73061
OKKiowa CountyMOUNTAIN VIEW73062
OKLogan CountyMULHALL73063
OKCanadian CountyMUSTANG73064
OKMcClain CountyNEWCASTLE73065
OKOklahoma CountyNICOMA PARK73066
OKGrady CountyNINNEKAH73067
OKCleveland CountyNOBLE73068
OKCleveland CountyNORMAN73069
OKCleveland CountyNORMAN73070
OKCleveland CountyNORMAN73071
OKCleveland CountyNORMAN73072
OKGarfield CountyORLANDO73073
OKGarvin CountyPAOLI73074
OKGarvin CountyPAULS VALLEY73075
OKNoble CountyPERRY73077
OKCanadian CountyPIEDMONT73078
OKCaddo CountyPOCASSET73079
OKMcClain CountyPURCELL73080
OKComanche CountyRUSH SPRINGS73082
OKOklahoma CountyEDMOND73083
OKOklahoma CountySPENCER73084

Trang